Polityka prywatności i cookies

Naszej firmie szczególnie zależy, aby dane osobowe wszystkich użytkowników takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania czy numer telefonu były przetwarzane w zgodzie z wszelkimi zasadami poufności i wymogami obwiązującego prawa. Zatem pragniemy poinformować Cię o najważniejszych aspektach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz pragniemy zapewnić Cię, że są one bezpiecznie przetwarzane przez mybus.app.

 

Klauzula Informacyjna RODO

Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Użytkowników jest mybus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy placu Gen. Hen. Dąbrowskiego 1A, 33-300 Nowy Sącz. Posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 7343547049, oraz numer REGON – 366818004, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667883.

mybus.app przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe wszystkich Użytkowników przetwarzane są za ich dobrowolną, konkretną, jednoznaczną i świadomą zgodą. Cel i okres przetwarzania danych związany jest z nawiązaniem, ukształtowaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wykonaniem świadczonych za pośrednictwem Aplikacji Usług. Jeśli wyrazisz na to zgodę będziesz otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez mybus.app.

mybus.app przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu związanym ze świadczoną Usługą:

  • w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celu realizacji postępowania reklamacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 litc RODO),
  • w przypadku wyrażenia odrębnych zgód -w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób przejrzysty oraz zgodny z prawem. mybus.app zapewnia rzetelność wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane. W związku z tym masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz też prawo do usunięcia swoich danych osobowych. W sytuacji nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. mybus.app informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do realizacji Usług, świadczonych w ramach serwisu. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu powoduje, że dalsze korzystanie z Usługi może okazać się niemożliwe, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik może powyższe uprawnienia w stosunku do mybus.app kierować drogą elektroniczną na adres: office@mybus.app

mybus.app udzieli odpowiedzi na żądania użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

mybus.app informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim Przewoźnikom i Pasażerom oraz operatorom płatności i firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

mybus.app umożliwia przekaz i przechowywanie danych w Aplikacji. mybus.app nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. mybus.app nie modyfikuje danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy naruszają one regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo.

mybus.app gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Aplikacji przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystających z Aplikacji.

mybus.app zapewnia, że nigdy nie sprzeda Państwa danych podmiotom trzecim. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby mybus.app oraz Przewoźników i Pasażerów korzystających z Aplikacji. W sytuacji, gdy Serwis przekieruje Państwa na stronę operatora zewnętrznego, wszelką odpowiedzialność związaną z przekazaniem przez Państwa danych osobowych w trakcie procesu dokonywania płatności ponosi operator płatności elektronicznych. Prosimy zatem, za każdym razem, zapoznać się z polityką prywatności zamieszczoną na stronach internetowych operatorów płatności współpracujących z mybus.app.

 

Bezpieczeństwo przechowywania

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na bezpiecznych serwerach zewnętrznych. Serwery są wybierane z największą dokładnością i analizą stosowanych w nich zabezpieczeń. Zarówno mybus.app jak również partner hostingowy stosują najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez mybus.app. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych są przed dopuszczeniem ich do przetwarzania szkolone w zakresie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur ich przetwarzania, jak również są informowane o podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w systemie informatycznym.

System informatyczny chroniony jest przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci za pomocą środków umożliwiających kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu. Zastosowano certyfikat SSL, służący do szyfrowania przepływu danych.

Pamiętaj, że pomimo wszelkich starań ze strony mybus.app bezpieczeństwo twoich danych w dużym stopniu zależy również od Ciebie. Nie przekazuj nikomu twojego loginu i hasła do Konta Aplikacji. Zachowuj wszelkie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności, gdy korzystasz z dostępu do publicznej sieci WiFi. Pamiętaj, aby zabezpieczyć swój system odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym i antyspywerowym.

 

Polityka plików „cookies”

mybus.app przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika w postaci tzw. plików „cookies“.

Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:

  • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika, co ułatwia korzystanie z Aplikacji,
  • tworzenie statystyk,
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów.

mybus.app wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie uruchomienia Aplikacji. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów Aplikacji.

mybus.app wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu moblinym Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: office@mybus.app.