Warunki użytkowania

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 • mybus.app – mybus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy placu Gen. Hen. Dąbrowskiego 1A, 33-300 Nowy Sącz. Posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 7343547049, oraz numer REGON – 366818004, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667883.
 • Aplikacja – oprogramowanie oraz serwis będące własnością mybus.app, w ramach której świadczona jest przez mybus.app Usługa na rzecz Użytkowników, 
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez mybus.app, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Pasażer – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Aplikacji i posiada aktywne Konto Pasażera, uprawniające go do korzystania z Usług mybus.app.
 • Przewoźnik – Użytkownik, którego usługi przewozu zostały udostępnione za pośrednictwem Aplikacji i który posiada aktywne Konto Przewoźnika. 
 • Kierowca – Użytkownik kierujący Pojazdem, działający na rzecz Przewoźnika.
 • Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji przypisany konkretnemu Użytkownikowi. Zbiór ten istnieje pod unikalną nazwą (login), zabezpieczony hasłem, umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług i zarządzanie nimi. W zbiorze tym gromadzone są dane Użytkownika i informacje o jego działaniach. 
 • Regulamin Przewozu - regulamin obowiązujący u Przewoźnika realizującego określony przewóz na podstawie nabytego za pośrednictwem Aplikacji Biletu, zawierający umowne warunki przewozu osób i rzeczy.
 • Usługa przewozu osób – wszelkie dozwolone prawem usługi przewozu świadczone Pasażerom przez Przewoźników.
 • Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem za pośrednictwem Aplikacji
 • Przejazdy miejskie i podmiejskie – przejazdy organizowane przez przewoźników komercyjnych i publiczny transport zbiorowy na terenie danej aglomeracji miejskiej i podmiejskiej.
 • Przejazdy międzymiastowe i międzynarodowe - przejazdy organizowane przez przewoźników, których trasa biegnie pomiędzy miastami w danym kraju (międzymiastowe) lub poza terytorium jednego kraju (międzynarodowe).
 • Door-to-door – przejazd odbywający się z licencjonowanym przewoźnikiem okazjonalnym pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie mniej jak 7 i nie więcej jak 9 osób łącznie z kierowcą, którego użytkownik może wyszukać za pomocą odpowiednich pól w Aplikacji i dokonać rezerwacji miejsca. Przewóz rozpoczyna się i kończy w lokalizacjach i w terminach podanych do informacji Przewoźnika w odpowiednich polach Aplikacji.
 • Pojazd – środek komunikacji przeznaczony do przewozu osób, za pośrednictwem którego Przewoźnik świadczy usługi przewozu na rzecz Pasażerów przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie mniej jak 7 i nie więcej jak 82 osób.
 • Urządzenia mobilne – Przenośne urządzenia pozwalające na łączenie się z Internetem bezprzewodowo, za pomocą których następuje korzystanie z Aplikacji.
 • Bilet – zbiór informacji elektronicznych potwierdzający prawo skorzystania z usługi przewozu składających się m.in. z imienia i nazwiska Pasażera, danych firmy Przewoźnika oraz daty i przebiegu trasy, na której wykonywana jest usługa przewozu osób.
 • Operator płatności - centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z zakupem Biletów za pośrednictwem Aplikacji.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, polegająca przede wszystkim na umożliwieniu:
  • wyszukania usług przewozu osób, 
  • zawierania umów przewozu osób,
  • dokonania zapłaty za usługę przewozu osób, 
  • uzyskania Biletu,
  • wystawiania faktur VAT
  • nawiązania komunikacji pomiędzy Pasażerem a Kierowcą w celu zrealizowania przewozu Door-to-door.
 • Regulamin – niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Aplikacji mybus.app.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Aplikacja oraz świadczone w ramach niej Usługi są wyłączną własnością mybus.app.
 • mybus.app w ramach Aplikacji i na warunkach określonych w Regulaminie świadczy na rzecz Użytkowników Usługi i w tym celu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe.
 • Świadczenie przez mybus.app Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych w Aplikacji.
 • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez mybus.app. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Aplikacji w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 • Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
  • urządzenia mobilnego lub komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s
  • działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

 • Użytkownik, aby móc korzystać z Usług dostępnych w Aplikacji powinien dokonać rejestracji i założyć Konto. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować. 
 • Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu rejestracyjnym. 
 • Po dokonaniu rejestracji mybus.app na wskazany adres poczty elektronicznej wyśle wiadomość weryfikującą i aktywującą dostęp do Konta. 
 • W imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, działać może osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, założeniem Konta i jego administrowaniem oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. 
 • Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Użytkownikowi dostęp do Konta. 

ZAKRES I RODZAJ USŁUG

PRZEJAZDY MIEJSKIE I PODMIEJSKIE

 • Pasażer, za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość zawrzeć z Przewoźnikiem umowę usługi przewozu i w tym celu kupić Bilet, uprawniający do przejazdu miejskiego i podmiejskiego według wybranych kryteriów. 
 • Pasażer korzystający z Aplikacji wyszukuje Usługi Przewozu osób wypełniając odpowiednie pola Aplikacji wedle własnych kryteriów. Następnie po wybraniu wyszukanej Usługi klika w przycisk „KUPUJĘ” dokonując płatności za Bilet bez rezerwacji miejsca siedzącego.
 • Na podstawie zawartej Umowy przewozu pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem następuje rozliczenie poprzez zakup Biletu, w oparciu o cennik udostępniony Pasażerowi w Aplikacji. Więcej danych na temat usług oraz pełny cennik Pasażer może uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Przewoźnikiem.
 • Przewoźnik zobowiązany jest do przyjęcia zlecenia Usługi przewozu Pasażera i realizacji tego zlecenia na warunkach ustalonych w zakupionym Bilecie.
 • Zakup Biletu nie gwarantuje Pasażerowi miejsca siedzącego, co Pasażer przyjmuje to do wiadomości.
 • Zakup Biletu jest możliwy najpóźniej w terminie podanym w Regulaminie Przewozu danego Przewoźnika przed odjazdem Pojazdu z danej lokalizacji.
 • Kierowca w celu zrealizowania zawartej Umowy przewozu jest zobowiązany zatrzymać się na określonym przystanku wskazanym przez Pasażera na Bilecie.
 • Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego Biletu przez cały okres przejazdu i powinien umożliwić identyfikację i weryfikację numeru Biletu lub jego kodu QR przez Kierowcę lub upoważnionego kontrolera.
 • Jeśli wynika to z przepisów prawa lub Regulaminu Przewoźnika Pasażer ma prawo do anulowania zakupionego Biletu poprzez funkcjonalność udostępnioną za pośrednictwem Aplikacji. 
 • Anulowanie zakupionego Biletu następuje według Regulaminu Przewoźnika. Informuje się, że zgodnie z obowiązującym prawem, Pasażerowi, który odstąpił od Umowy Przewozu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego, jednakże Przewoźnik w takim przypadku może mieć prawo do potrącenia części należności (odstępnego). 

PRZEJAZDY MIĘDZYMIASTOWE I MIĘDZYNARODOWE

 • Pasażer, za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość wybrać Usługę przewozu osób, tym samym zawrzeć z Przewoźnikiem Umowę Przewozu i w tym celu kupić Bilet, uprawniający do przejazdu międzymiastowego i międzynarodowego według wybranych kryteriów, w tym szczególności, terminu, daty i miejsca oraz godziny przewozu. 
 • Pasażer korzystający z Aplikacji wyszukuje Usługi Przewozu wypełniając odpowiednie pola Aplikacji wedle własnych kryteriów. Następnie po wybraniu wyszukanej Usługi klika w przycisk „KUPUJĘ” dokonując płatności za Bilet z rezerwacją miejsca siedzącego.
 • Na podstawie zawartej Umowy Przewozu pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem następuje rozliczenie poprzez zakup Biletu, w oparciu o cennik udostępniony Pasażerowi w Aplikacji. Więcej danych na temat usług oraz pełny cennik Pasażer może uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Przewoźnikiem.
 • Przewoźnik zobowiązany jest do przyjęcia zlecenia usługi przewozu Pasażera i realizacji tego zlecenia na warunkach ustalonych w zakupionym Bilecie.
 • Zakup Biletu gwarantuje Pasażerowi miejsce siedzące
 • Możliwość zakupu Biletu uzależniona jest od wolnych miejsc w danym Pojeździe. Pasażer zobowiązany jest do zakupu Biletu ze stosownym wyprzedzeniem przed odjazdem Pojazdu z danej lokalizacji, którego długość czasowa podana jest w udostępnionym w Aplikacji Regulaminie Przewoźnika.
 • Kierowca w celu zrealizowania zawartej umowy o przewóz osób pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem, jest zobowiązany zatrzymać się na określonym przystanku wskazanym przez Pasażera na Bilecie i umożliwić identyfikację numeru Biletu oraz jego kodu QR w chwili wejścia Pasażera do pojazdu.
 • Wyłącznie pozytywna weryfikacja Biletu przez Kierowcę upoważnia Pasażera do odbycia Usługi przewozu osób.
 • Jeśli wynika to z przepisów prawa lub Regulaminu Przewoźnika Pasażer ma prawo do anulowania zakupionego Biletu poprzez funkcjonalność udostępnioną za pośrednictwem Aplikacji. 
 • Anulowanie zakupionego Biletu następuje według Regulaminu Przewoźnika. Informuje się, że zgodnie z obowiązującym prawem, Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego, jednakże Przewoźnik w takim przypadku może mieć prawo do potrącenia części należności (odstępnego). 

PRZEJAZDY DOOR-TO-DOOR

 • Pasażer, za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość wybrać Usługę przewozu osób, tym samym zawrzeć z Przewoźnikiem Umowę Przewozu i w tym celu kupić Bilet, uprawniający do przejazdu door-to-door według wybranych kryteriów, w tym szczególności, terminu, daty i miejsca oraz godziny przewozu. 
 • Pasażer korzystający z Aplikacji wyszukuje Usługi Przewozu wypełniając odpowiednie pola Aplikacji wedle własnych kryteriów. Następnie po wybraniu wyszukanej Usługi klika w przycisk „ZAMAWIAM PRZEJAZD” dokonując płatności za Bilet z rezerwacją miejsca siedzącego.
 • Na podstawie zawartej Umowy Przewozu pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem następuje rozliczenie poprzez zakup Biletu, w oparciu o cennik udostępniony Pasażerowi w Aplikacji. Więcej danych na temat usług oraz pełny cennik Pasażer może uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Przewoźnikiem.
 • Przewoźnik zobowiązany jest do przyjęcia zlecenia usługi przewozu Pasażera i realizacji tego zlecenia na warunkach ustalonych w zakupionym Bilecie.
 • Zakup Biletu gwarantuje Pasażerowi miejsce siedzące
 • Możliwość zakupu Biletu uzależniona jest od wolnych miejsc w danym Pojeździe. Pasażer zobowiązany jest do zakupu Biletu ze stosownym wyprzedzeniem przed odjazdem Pojazdu z danej lokalizacji, którego długość czasowa podana jest w udostępnionym w Aplikacji Regulaminie Przewoźnika oraz w odpowiednich polach w Aplikacji.
 • Kierowca w celu zrealizowania zawartej umowy o przewóz osób pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem, jest zobowiązany zatrzymać się w określonej lokalizacji wskazanej przez Pasażera na Bilecie i dokonać weryfikacji numeru Biletu oraz jego kodu QR w chwili wejścia Pasażera do pojazdu.
 • Wyłącznie pozytywna weryfikacja Biletu przez Kierowcę upoważnia Pasażera do odbycia Usługi przewozu osób.
 • Jeśli wynika to z przepisów prawa lub Regulaminu Przewoźnika Pasażer ma prawo do anulowania zakupionego Biletu poprzez funkcjonalność udostępnioną za pośrednictwem Aplikacji. 
 • Anulowanie zakupionego Biletu następuje według Regulaminu Przewoźnika. Informuje się, że zgodnie z obowiązującym prawem, Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego, jednakże Przewoźnik w takim przypadku może mieć prawo do potrącenia części należności (odstępnego).

PRZEPISY WSPÓLNE

 • mybus.app nieodpłatnie udostępnia Pasażerowi Aplikację przeznaczoną do działania na urządzeniach mobilnych.
 • mybus.app w ramach świadczonych Usług dla Użytkowników bierze pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, stan faktyczny, jakość i cenę poprzez zawieranie stosownych umów oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tychże umów w stosunku do Użytkowników.
 • Umowa przewozu osób zostają zawarte wyłącznie pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem lub Kierowcą na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. mybus.app nie jest stroną umowy przewozu ani nie pośredniczy w zawarciu jakiejkolwiek umowy pomiędzy Użytkownikami. Udostępnia on jedynie techniczną możliwość zawarcia umowy przewozu poprzez przekazanie Pasażerowi informacji o dostępnych Przewoźnikach gotowych świadczyć usługę przewozu osób, a im z kolei informacji o sprzedanym Bilecie lub dokonanej rezerwacji.
 • mybus.app nie jest stroną umów zawieranych przez Pasażerów z Przewoźnikiem i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, jakość, bezpieczeństwo oferowanych przez Przewoźnika usług oraz za dokonanie płatności czy ostateczne skorzystanie z usług przez Pasażera.
 • Przewoźnik jest zobowiązany do świadczenia usług przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest wyłącznie odpowiedzialny przed Pasażerem z tego tytułu. Przewoźnik zobowiązany jest także udostępnić Pasażerowi Regulamin Przewozu.
 • Pasażer ma możliwość wglądu i skorzystania z danych teleadresowych Przewoźnika lub Kierowcy znajdujących się w szczegółach Biletu w sekcji Przewoźnik lub w szczegółach rezerwacji, w tym numeru telefonu i strony internetowej. Pasażer może również uzyskać dane kontaktowe z Biurem Obsługi Klienta mybus.app poprzez wybranie pozycji „Kontakt z Nami” w sekcji Ustawienia.
 • Pasażer przyjmuje do wiadomości, że przejazd odbywać będzie się w oparciu o niniejszy Regulamin oraz Regulamin Przewozu Przewoźnika. Pasażer powinien zapoznać się z Regulaminem Przewozu, a Przewoźnik zobowiązany jest Regulamin ten udostępnić Pasażerowi w Aplikacji przed organizacją przejazdu.
 • Opłatę za usługę przewozu od Pasażera pobiera Przewoźnik za pośrednictwem Operatora płatności. mybus.app ma prawo wprowadzenia odmiennych systemów rozliczeń takich jak np. bezgotówkowego systemu płatności mybus.app, systemu płatności mobilnych, elektronicznego polecenia zapłaty za pomocą kart kredytowych, rabatów lub voucherów jednorazowych lub w formie pakietów biznesowych dla firm. W takich sytuacjach Przewoźnik będzie pobierał opłatę częściową zgodną z przyjętymi formami rozliczeń mybus.app.
 • mybus.app nie pobiera od Pasażera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z Aplikacji oraz za rezerwowane, bądź kupowane za jej pomocą Usługi.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych. 
 • Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania prawa. 
 • Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie poufności hasła dostępu do swojego Konta. W przypadku wykrycia nieuprawnionego użycia hasła lub nieuprawnionego korzystania z Konta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym mybus.app wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@mybus.app.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Aplikacji wszelkie informacje oraz wszelkie działania. 
 • Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Aplikacji. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
 • Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji
 • należy zgłaszać na adres e-mail: support@mybus.app.

PRAWA I OBOWIĄZKI MYBUS

 • mybus.app zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością.
 • mybus.app nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych niezgodnie z zaleceniami mybus.app. mybus.app nie odpowiada również za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do sieci Internet.
 • O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Użytkownik zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem.
 • mybus.app nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe, niezgodne ze stanem rzeczywistym informacje, treści i dane, podawane przez Użytkowników w Aplikacji. mybus.app nie ponosi odpowiedzialności za tożsamość i autentyczność danych, z którymi można wchodzić w interakcje w trakcie korzystania z Usług. Wszelkie dane Użytkowników są wprowadzane przez nich samych.
 • Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Aplikacji elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Aplikacji i jego logotypu jest mybus.app. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność mybus.app bez jego wyraźnej zgody.
 • mybus.app ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika. 
 • mybus.app ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Aplikacji, Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy, a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
 • W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, mybus.app może zastosować następujące sankcje:

oficjalne ostrzeżenie, 

zawieszenie prawa do korzystania z Aplikacji,

usunięcie Konta

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest mybus.app, który przetwarza dane osobowe na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Użytkownik przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie świadczonych Usług. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem wykonania Usługi.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO).
 • Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników wraz z klauzulą informacyjną RODO oraz polityką plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Aplikacji mybus.app.

Faktury VAT

 • mybus.app udostępnia Użytkownikom możliwość pobierania imiennej faktury VAT do każdej zrealizowanej płatności związanej z zakupem biletów za pośrednictwem Aplikacji.
 • Generowanie faktury VAT odbywa się automatycznie podczas procesu płatności związanej z zakupem biletów na podstawie danych podanych w ustawieniach konta Użytkownika
 • mybus.app umożliwia korektę danych i wystawienie noty korygującej do faktury poprzez dedykowaną funkcję na koncie zarejestrowanego Użytkownika.
 • Akceptacja Regulaminu lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

ZWROT BILETU WARUNK ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEWOZU

 • Użytkownik nabywający Bilet może za pośrednictwem Aplikacji dokonać zwrotu biletu (odstąpić od Umowy Przewozu) przed rozpoczęciem podróży. Warunki określone są przez Przewoźnika w zapisach jego Regulaminu, o których Użytkownik będzie poinformowany przez nabyciem biletu za pomocą odpowiedniego hiperłącza.
 • Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy prawo przewozowe Użytkownikowi, który odstąpił od umowy przewozu lub którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto z Pojazdu z powodów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w Przewozie, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności - odstępnego. Odstępnego nie stosuje się, jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
 • Zwrot biletu za pośrednictwem Aplikacji możliwy jest najpóźniej na ilość minut przed odjazdem określoną stosownie w Regulaminie Przewoźnika.
 • W przypadku wykonania zwrotu biletu w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika zostaje potrącone odstępne w wysokości 10% wartości biletu. W takim przypadku zwrot należności za Bilet następuje automatycznie w terminie na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności pod warunkiem, że uprzednio zapłacone należności zostały już zaksięgowane.
 • Zwrot należności za Bilet zakupiony za pośrednictwem Aplikacji z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w szczególności w przypadku opóźnienia lub niewykonania kursu przez Przewoźnika, a także niezabrania Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, wykonywane są w całości wyłącznie na podstawie oryginału niewykorzystanego, sprzedanego za pośrednictwem Aplikacji Biletu.
 • Postanowienia ust. 1-5, nie ograniczają prawa Użytkownika do zmiany Umowy Przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania Pojazdu na drodze przewozu, do czego Użytkownik jest uprawniony na podstawie ustawy prawo przewozowe.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez mybus.app.
 • Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: office@mybus.app
 • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny, dokładny opis przedmiotu reklamacji,
 • mybus.app rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.
 • mybus.app nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Przewozu oraz informuje, że odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Przewoźnik. 
 • Reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy Przewozu Pasażer składa bezpośrednio Przewoźnikowi zgodnie z procedurą określoną w regulaminie tego Przewoźnika za pośrednictwem Aplikacji lub w odpowiedniej sekcji w Panelu Klienta na stronie www.mybus.app

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • mybus.app dokonując zmian treści Regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
 • W kwestiach pominiętych przez treść Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Użytkownik, który uważa, że naruszono jego prawa ma możliwość skorzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
 • mybus.app informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) służącej do rozwiązywania sporów drogą elektroniczną pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą dostępnej za pośrednictwem strony internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy mybus.app a Przewoźnikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi powszechnemu według właściwości miejscowej mybus.app.